دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
معرفی
  وظایف
  اعضا
  بخشنامه ها

1.       نظارت بر اجراي دقيق بخشنامه‌هاي آموزشي

2.       صدور احكام كارگزيني اعضاء هيات علمي

3.       نظارت بر اجراي قوانين مربوط به افزايش حقوق و مزاياي اعضاء هيات علمي واحد

4.       نظارت بر اجراي ضوابط در انتخاب مديران اجرايي و مديران گروه و صدور ابلاغ‌ها و احكام حقوقي مربوطه

5.       تهيه ليست کارکرد حق‌التدريس تمامي اعضاء هيات علمي و اساتید مدعو

6.       نظارت بر روند حضور اعضاء هيات علمي و مديران واحد در محل كار و در كلاس درس

7.       اجراي قوانين كميته انتظامي هيات علمي و اساتید مدعو- اجراي قوانين مربوط به ترفيع (ارتقاء پايه

8.       انجام مراحل ارتقاء مرتبه و تبديل وضعيت اعضاء هيات علمي

9.       انجام امور مربوط به بورس تحصيلي اعضاء هيات علمي

10.   نظارت بر اجراي ضوابط قانوني مربوطه در امر رعايت حداقل و حداكثر سقف تدريس

11.   نظارت بر انتخاب مدرس دروس مختلف از طريق گروه‌هاي آموزشي ذيربط

12.   نظارت بر تكميل واحدهاي موظفي همكاران هيات علمي و رعايت اولويت در تخصيص دروس اضافي به اساتيد غير هيات علمي بر اساس مدرك تحصيلي مرتبه علمي و سوابق تحصيلي

13.   همكاري با معاونت پژوهشي در جذب و استخدام متخصصين مشمول خدمت وظيفه

14.   نظارت بر اعطاء تسهيلات مالي مختلف به اعضاء هيات علمي

15.   استعلام مدارك تحصيلي ارائه شده و ريز نمرات تمامي اعضاء هيات علمي و مدعو از دانشگاه‌هاي محل تحصيل آنها

نظارت بر تخصيص دروس مختلف به اساتيد با توجه به رشته و گرايش تحصيلي آنها