دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

-         اینترنتی کردن ثبت نام ها و حداقل رساندن فرآیند ثبت نام جهت ورودیهای جدید

-         بروزرسانی و رفع نقص مشخصات سند پذیرش دانشجویان

-         مکاتبه و رفع مشکل سند پذیرش دانشجویان انتقالی قبل از زمان فراغت از تحصیل

-         راهنمائی و مشاوره به افراد جهت انتخاب رشته های تحصیلی در دانشگاه

-          معرفی توانمندی دانشگاه از نظر فضا، اساتید و امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی در رشته های مختلف.