دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی، جامع علوم پزشکی و سایر آزمون هایی که از خارج دانشگاه جهت برگزاری به دانشگاه محول می شود.