دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 تلفن    معاونت آموزشی :  

 

  36191307-071

دورنگار معاونت آموزشی:

 36410047-071

 

پست الکترونیک معاونت آموزشی

tahavvor@hotmail.com ,tahavvor@iaushiraz.ac.ir