دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

1-      معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

2-      مدیر کل خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

3-      سه نفر از اعضای هیات علمی تمام وقت واحد

4-      نماینده معاونت علوم پزشکی واحد