دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

 

 

نام : احمد

نام خانوادگی : افسری

عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز