دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

برنامه زمان بندی نیمسال دوم سال تحصیلی1395/961395-10-25

برنامه زمان بندی نیمسال دوم سال تحصیلی 96/1395 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

انتخاب واحد

دوشنبه 04/11/95 لغایت جمعه 08/11/95

شروع کلاس ها

شنبه 09/11/95

حذف و اضافه

شنبه 23/11/95 لغایت چهار شنبه 27/11/95

حذف نهایی

شنبه 23/02/96 لغایت چهارشنبه 27/02/96

حذف 16/3

شنبه 30/02/96 لغایت پنج شنبه 04/03/96

پایان کلاس ها

پنجشنبه11/03/96

امتحانات پایان نیمسال

چهارشنبه 17/03/96 لغایت چهار شنبه 31/03/96

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی