دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


1-      زهرا زارع  کارشناس اداره امحانات دانشکده اقتصاد ومدیریت  دارای مدرک کارشناسی

       شماره تماس 07136191351.

2-      جمیله رحیمی کارشناس اداره امتحانات دانشکده های مهندسی دارای مدرک کارشناسی

     شماره تماس 07136191236.

3-      حسن روشن متصدی امتحانات دانشکده علوم ، کشاورزی و فن آوریهای نوینش
شماره تماس 07136191503

4-      محبوبه زارع کارشناس اداره امتحانات دانشکده هنر و معماری داری مدرک کارشناسی
شماره تماس 07136412716 داخلی 306.

5-      بهنوش جعفرپور کارشناسی اداره امتحات دانشکده علوم انسانی دارای مدرک کارشناسی
شماره تماس 07136191402.