دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


1-       انجام کلیه امور مربوط به قبل از امتحان ، در حین امتحان و بعد از امتحان . امورقبل ازامتحان شامل تحویل سوالات امتحانی از اساتید ، تشکیل قرنطینه تکثیر ، بررسی و رفع اشکال برنامه های امتحانی ، تعیین تعداد مراقب ، زدن ابلاغ برای مراقبین و تهیه لوازم ، وسایل و امکانات مورد نیاز در حین امتحان می باشد.اقدامات در حین امتحان شامل نظارت بر برگزاری منظم ساعت به ساعت امتحانات ، تکمیل لیستهای حضور و غیاب و بقیه مراحل امتحان می باشد.اقدامات بعد از امتحان شامل تایید نمرات ثبت شده توسط اساتید و تحویل صورتجلسه های حضور و غیاب ، تحویل لیست نمرات  و برگه های امتحانی دانشجویان می باشد.

2-       ثبت کلیه نمرات تکی دانشجویان اعم از کارآموزی ، پروژه ، معرفی به استاد ، تک نمره ، مهمانی ، انتقالی و معادلسازی.

3-       بایگانی کلیه نمرات و صورتجلسه های امتحانی و ثبت غیبت کلیه صورتجلسات.

4-       استعلام نمرات مهمانی از واحد های دیگر و پاسخگویی به استعلامات آنان.

5-       انجام رای های شورای آموزشی و کمیته انظباطی.

6-       پاسخگویی به اعتراض نمرات دانشجویان.

7-       اجرای موارد مربو ط به حذف درس.

8-       تایید چک لیستهای فارغ التحصیلی و کارنامه دانشجویان در حال تحصیل و فارغ التحصیل

9-       رفع مشکلات مربوط به کارنامه دانشجویان.