دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

مدیر برنامه ریزی آموزشی

نام:    عباس

نام و نام خانوادگی:   غلام پور

تحصیلات: کارشناسی ارشد  برنامه ریزی درسی

سابقه خدمت: 17 سال

سوابق اجرایی:

1-    مسئول  دفتر معاونت اداری و مالی

2-   مسئول دفتر ریاست دانشگاه

3-  مسئول امور عمومی دانشکده مهندسی شیمی و مواد

4-  رئیس حوزه ریاست دانشگاه

5-  مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه