دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

نام و نام خانوادگی:

محمدامین شایگان


دانشکده و گروه محل کار:

دانشکده مهندسی – گروه مهندسی کامپیوتر

آدرس پست الکترونیكي:

shaygan@iaushiraz.ac.ir      mashaygan2005@yahoo.com ;

                                                                           *تحصیلات

دوره دکتری:

 

دانشگاه :     UM  (University of Malaya)                                                                         

عنوان  رساله:   

DATASET SIZE AND DIMENSIONALITY REDUCTION APPROACHES FOR HANDWRITTEN FARSI DIGITS AND CHARACTERS RECOGNITION

دوره كارشناسي ارشد:

دانشگاه :  دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )

عنوان  تحقيق: بازشناسی متون دستنویس فارسی

دوره كارشناسي:

دانشگاه : دانشگاه شیراز

عنوان  تحقيق: شبیه ساز سخت افزار میکروپروفسور  Z80

زمينه كاري:

Pattern Recognition , Character recognition , Image processing ,

Size and dimensionality reduction, Feature Reduction

افتخارات:

دانشجوی ممتاز دانشگاه شیراز

سوابق کاری و اجرایی  :

   * از سال 1374 تا به حال : عضو هیئت علمی تمام وقت رسمی قطعی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی شیراز . 

   * از سال 1378 تا 1386 : مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی شیراز .

   * از سال 1382 تا 1383 : مدیر خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز .

   * از سال 1384 تا 1385 : ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز .

   * از سال 1380 تا 1382 : عضو شورای آزمایشگاهها و کارگاههای ، عضو شورای کامپیوتر ، عضو کمیته ارزیابی و بررسی کارگاهها و آزمایشگاهها دانشگاه آزاد اسلامی شیراز .

   * از سال 1385 تا 1385 : نماینده منطقه 1 جهت نظارت و بررسی آزمایشگاهها و کارگاههای گروههای فنی و مهندسی دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه 1 .

   * از سال 1375 تا 1379 : مدیر گروه و مدرس گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان .

* از سال 1379 تا 1384 : مدیر گروه و مدرس گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی سروستان .

* از سال 1394  : مدیر کل خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز .

 

                                                                              انتشارات علمی:

كتابها

1 ) طرح و حل یکصد برنامه کامپیوتری به دو زبان C  و  Pascal  ، چاپهای اول ، دوم ، سوم ، چهارم ، در سالهای 1379 ، 1380 ، 1382 ، 1385

2 ) اصول و طراحی مدارهای منطقی ( کتاب درسی ) ، چاپهای اول ، دوم و سوم در سالهای 1384 ،  1386 و 1392

 

عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی فارسي

1 ) پیش بینی میزان واردات برنج و ذرت با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ، فصلنامه علمی – ترویجی پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال پانزدهم، شماره 44، سال 1386 .

 

عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی خارجي

1) Shayegan, M.A., & Aghabozorgi, S. (2014). A New Dataset Size Reduction Approach for PCA-Based Classification in OCR Application, Mathematical Problems in Engineering, vol. 2014, Article ID 537428, 14 pages, 2014. doi:10.1155/2014/537428. (ISI Cited)

 

2) Shayegan, M.A., & Aghabozorgi, S. (2014).  A New Method for Arabic/Farsi Numeral Dataset Size Reduction via Modified Frequency Diagram Matching,  Kybernetes, vol. 43, no. 5. (ISI Cited)

 

3) Shayegan, M.A., Aghabozorgi, S., & Raj, R.G. (2014). A Novel Two-Stage Spectrum-Based Approach for Dimensionality Reduction: A Case Study on the Recognition of Handwritten Numerals, Journal of Applied Mathematics, vol. 2014, Article ID 654787, doi:10,1155/2014/654787. (ISI Cited)

 

4) Aghabozorgi, S., Wah, T.Y., Herawan, T., Jalab, H.A., Shayegan, M.A.& Jalali, A. (2014). A Hybrid Algorithme for Clustering of Time Series Data Based on Affinity Search Technique, The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 562194, doi:10.1155/2014/562194. (ISI Cited)

 

عنوان مقالات ارائه شده در همایش های معتبر داخلی

1 ) معرفی معیار خوانایی متون فارسی به منظور بازشناسی متون دستنویس فارسی ، اولین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران ، دانشگاه صنعتی شریف ، 1375 .

 

عنوان مقالات ارائه شده در همایش های معتبر خارجی

1) Shayegan, M.A. [2011]. "Character Frequency Distribution in Farsi Document Sources", The first Postgraduate Research Excellence Symposium (PGReS) 2011, Shah Alam, Malaysia.

 

2) Shayegan, M.A. [2012]. "A New Method for Dataset Reduction via Binarized Template Matching", The Second Postgraduate Research Excellence Symposium (PGReS) 2012, Shah Alam, Malaysia.

 

3) Shayegan, M.A., & Chan, C.S. [2012]. "A New Approach to Feature Selection in Handwritten Farsi/Arabic Character Recognition", The first International Conference on Advanced Computer Science Applications and Technologies,  (ACSAT’12(, Kuala Lumpur, Malaysia.