دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
کمیسیون موارد خاص واحد
  اهداف و وظایف
  کارشناس کمیسیون

1-      رئیس واحد دانشگاهی به عنوان رئیس کمیسیون

2-      معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد دانشگاهی به عنوان دبیر کمیسیون

3-      معاون دانشجویی- فرهنگی واحد دانشگاهی به عنوان عضو کمیسیون

4-      معاون پژوهشی و فناوری واحد دانشگاهی به عنوان عضو کمیسیون

5-      بالاترین مقام حقوقی واحد های دانشگاهی به عنوان عضو کمیسیون