دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
کمیسیون موارد خاص واحد
  اهداف و وظایف
  کارشناس کمیسیون