دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
کمیسیون موارد خاص استان
  اهداف و وظایف
  کارشناس کمیسیوناز وظایف کمیسیون موارد خاص آموزشی، بررسی وضعیت آموزشی و تقاضای دانشجویان واحد شیراز، و سایر واحد های سطح استان از جمله مرودشت ، ارسنجان ، زرقان و ...... و طرح در کمیسیون موارد خاص استان و صدور مجوزهای لازم با توجه به اختیارات کمیسیون موارد خاص سطح 2 که از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشخص شده است می باشد.

از جمله موارد قابل طرح در کمیسیون موارد خاص واحد به شرح ذیل است :

جهت دوره کاردانی و کارشناسی:

1-      اخراج به دلیل مشروطی : تا یک نیمسال علاوه بر مهلت آیین نامه و سطح 3  ( اخراجی مرتبه 7 به بعد مکاتبه با سازمان مرکزی )

2-      اخراج به دلیل اتمام سقف سنوات ( تا یک نیمسال علاوه بر مهلت آیین نامه و سطح 3 بقیه موارد مکاتبه با سازمان مرکزی )

3-      ثبت نام با تأخیر (کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 6 نیمسال و کارشناسی پیوسته 10 نیمسال بقیه موارد مکاتبه با سازمان مرکزی )

4-      وقفه و انصراف از تحصیل ( کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 6 نیمسال و کارشناسی پیوسته 12 نیمسال)

5-      7 واحد معرفی به استاد ( ماتبه با سازمان مرکزی )

6-      اخذ دروس جبرانی ترمیم معدل (ماده47) ( تا یک نیمسال علاوه بر مهلت آیین نامه و سطح 3)

7-      مرخصی تحصیلی مازاد بر سقف ( تا یک نیمسال علاوه بر مهلت آیین نامه و سطح 3)

8-       استفاده مجدد از ماده 55 ( تا یک مرتبه علاوه بر مهلت آیین نامه و سطح 3)

9-      انتخاب واحد بیش از حد مجاز

10-   عدم تشکیل کلاس

11-   امتحان مجدد ( در صورت عدم شرکت در امتحان به دلیل مسابقات ورزشی، مسابقات علمی و شرایط جوی)

12-   صدور مدرک کاردانی در رشته ( در صورتیکه معدل کل کمتر از 12 باشد و میانگین کل حداقل 70 واحد درسی قبول شده ایشان، حداقل نمره 12 باشد)

 

جهت دوره کارشناسی ارشد:

1-      اخراج به دلیل مشروطی ( دو نیمسال مشروطی با معدل کل بالای 12-11  جهت 3 نیمسال مشروطی مکاتبه با سازمان مرکزی جهت اخذ مجوز) جهت دو نیمسال مشروطی معدل کل زیر 11 و مشروطی مرتبه 4 مکاتبه با سازمان مرکزی

2-      اخراج به دلیل اتمام سقف سنوات ( حداکثر تا 3 نیمسال علاوه بر مهلت آیین نامه و سطح 3)

3-      ثبت نام با تأخیر ( دو نیمسال علاوه بر مهلت آیین نامه و سطح 3)

4-      وقفه و انصراف از تحصیل ( حداکثر تا 2 نیمسال علاوه بر مهلت سطح 3)

5-      ماده 24 ( یک مرتبه و حداکثر 8 واحد)

6-      چنانچه میانگین کل دانشجویان 5/13 به بالا باشد ( با اخذ مجوز از سازمان مرکزی) می تواند با اخذ تعهد از پایان نامه دفاع نماید.