دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
کمیسیون موارد خاص استان
  اهداف و وظایف
  کارشناس کمیسیون

 


نام و نام خانوادگی : عباس غلام پور

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی درسی

سمت : کارشناس کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد (سطح2)