دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
کمیسیون موارد خاص استان
  اهداف و وظایف
  کارشناس کمیسیون